???????????? arrow ????????????????? ????????? Rockwool ?????? ???? ??????


????????????????? ????????? Rockwool ?????? ???? ??????


  

?????????????  Rockwool * ??????????? ?????????? * ???????????? ?????? * ????????? ?????

???????? ???????, ??????, ??????? * ????????????? ?????? ??????? ??????? * ????????? ????? Barlinek ????????

 

?.????, ??. ?????????? 52, ?? 203

???: 044-229-10-32, 097-966-01-66

????: 044-586-59-00

?????

rm5@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 


????-???? ??? ????????????? ?????? ???????? ????????, ??????? ?????????? ????????? ????????????? ??????????? ? ????????? ?? ????? ? ???????:

1) ????????????????? ????????? Rockwool ?????? , Nobasil ???????, Danova ??????, ?????, ??????.

2) ??????? ?? ???? ? ????? ??? ????????? ? ??????: ??????????? ??????????, ????????? ?????,  ????????????? ?????? ??????? ???????, ???????? ???????, ??????, ???????,   ????? ????????????, ????? ??????????????.

3)  ???????????? ??????, ???????, ???????, ?????

4)  ??????????????????? ?????????? Steico ??????, Kronotherm ?????????.

5) ????????? ??? ?????????????: ??????? ??, ??????? ??, Tecsound. Johns Manville, AcousticWool Concept, AcousticWool Glass.

6)  ?????? ????????????????? ???????? ? ?????????? ???????????.

7)  ???????????? ?????????? ??????????? ????? ??????? ?? 8 ?.

8)  OSB ????? Kronopol ????????, Kronospan ?????????.

9)  ?????? ?????????? ? ?????????? ??????? ??????????????, ??-???????????? ? ???-????????? ?????????????.

10)  ????????? ????? Barlinek ????????

?? ?????? ?????????? ??? ???? ????????? ????????? ?? ?????? ? ?????, ??????? ????????? ?? ??????: ?.????, ??. ?????????? 52, ???. 044-586-59-00.
???? ????? ??????????? ?? ??????, ?? ?????? ?????? ??? ??? ????? ? ????????? ?? ???? ???????. ????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ?? 2 ?? 3 ??????, ?? ???????? 50 – ?????????? ??????????


???????? ????-???? ? ?????????? ????? ???????????? ?????? ???????? ????? ???????????? ??????????? ???? Rockwool ?????? ??? ?????.

????????????? Rockwool ??????
? ???????? ????????????? ??????, ??????? ???????? ? ???????, ???????????? ?? ???????? ?????? ???????? Rockwool. ???? ???????? ???????? ????????? ? ?????? ??????????, 30 ?? ? ???????? ??????????? ?? ??????? ?????, ???????????.
??????????? ???? Rockwool ?????? ????? ????? ??????? ????? ??????????. ? ??????????? ?? ??????????? ????????? ??? ????????????????? ????????? ???????? ?????? ????? ????????? ?? ??????????? ???????? ? ????????????????.
??????????? ???????? ???????? ? ???? ????????? ??? ????????? ???? ? ?????????????, ?????????????? ???????, ??????????? ?????????, ??????????? ????????????. ??????????? ???????? Rockwool ?????? ?????????? ?? ????????? ?? 36 ?? 110 ??/?.???.
? ???? ??????? ???????????????? ????????????? Rockwool ??????????? ?? ??????? ????????? ? ?????????????? ?? ????????? ?????????. ????? ?????????? ??? ???????? ??????? ????????? ???: ????????? ? ??????? ?????????. ?????????????? ??? ?????? ????????? ??? ??????? ??????????? ???????? ????????????? ? ????????. ????? ????????????????? ?????? ??????????? ?????? ???????? ? ????: Domrock ??????, Megarock ???????, Rockmin ??????, Superrock ????????, Rockton ??????, Panelrock ?????????, Wentirock Max ???????? ????, Fasrock ??????, Fasrock Max ?????? ????, Fasrock lamella ?????? ???????, Stroprock ????????. ??? ??????? Rockwool ???????? ????????? ? ????????? ??????? ????????? ??? ????????.
???????? ????-???? ???????????? ?????? ????????, ??? ?????, ????? ???????????? ??????????? ???? Rockwool ??????, ? ?????????? ?????.
 ?????????? Rockwool Domrock ?????? ??? ????????????????? ????, ??? ??????????? ?????????, ??????? ????????? 20 ??/?.??? ? ??????????? ???????????????? 0,045 ??/?2 °?. ???????? ??????? ?????????? ????????????? Rockwool Domrock ?????? ??? ????????? ?????????????? ???????? ? ????????, ?????????? ???????? ??????????, ????????? ???????? ? ???????????? ? ????????? ????? ???????. ? ???? ????? ?????? ????????? ??????????? ???? ?????? ??????????? ?? ??????????? ? ???????????? ????????????.
?????????? Rockwool Megarock ??????? ??? ????????????? ????????????????? ???? ?????????? 28 ??/?.??? ? ????????????? ???????????????? 0,039 ??/?2 °?, ??????? ???????????? ?????? ??? ??????????? ?????????. ????????????? Megarock ? ???????? ??????????? ??? ????????? ???????, ??????? ??????? ? ????????, ?????????? ???????? ??????????, ????????? ????????. ??????? ??????? ????? ???????????? ??? ????????? ???????????? ???????????.
?????????? Rockwool  Rockmin ?????? ??? ????????????? ????????????????? ????? ??? ??????????? ?????????, ??????? ????? ????????? 30 ??/?.???  ? ??????????? ???????????????? 0,039 ??/?2 °?. ??????? Rockmin ????? ??????? ?????? ??????????, ? ?????? ??? ????????? ????????????? ???????? ? ????????, ?????????? ???????? ??????????, ????????? ????????, ?????? ????????? ???? ? ???????????, ????? ?? ?????. ?????? ?????, ? ???????? ???????????? ??? ????????????? ??? ????.
?????????? Rockwool  Superrock ???????? ??? ?????????????? ????? ??????? ????????? 35 ??/?.??? ? ??????????? ???????????????? 0,035 ??/?2 °?. ????????????? ???????? ????? ????????? ?????????? ?? ????????????? ?????????????, ?????? ??????? Superrock ???????????? ????? ???????????? ??? ????????? ????????????? ???????? ? ????????,  ?????????? ???????? ?????????? ? ????????? ????????, ???? ???????? ????????????, ???? ?????????, ? ????? ?????? ??????????? ???? ? ???????????, ????? ?? ?????. ????????????? Superrock ????? ??????? ???????????? ??? ????????? ?????????? ??????????.
?????????? Rockwool Rockton ?????? ??? ????????????????? ????? ?????????? 50 ??/?.??? ? ????????????? ???????????????? 0,036 ??/?2 °?. ??????????? ???? Rockton ????? ??????????? ??? ??? ???????? ??? ? ??? ??????????? ?????????????, ? ?????? ??? ????????? ???????????? ????, ??????????????? ???????? (???????), ???????? ??????????, ????? ?? ?????. ????? ????????????? ?????? ????? ???? ???????????? ??? ?????? ???? ?????????????? ??????.
?????????? Panelrock ????????? ??? ?????????????? ????? ?????????? 65 ??/?.??? ? ????????????? ???????????????? 0,036 ??/?2 °?. ??????? Panelrock ? ???????? ??????????? ??? ???????? ????????? ??? ??????? ??? ????????????? ?????, ? ?????? ???? ???????? ??? ???????? ????????? ? ?????? ???????, ???? ???????????, ??????? ???????????. ????????????? ????????? ????? ??????????? ? ????????? ? ??????? ????????????? ??????????? Rockwool.
?????????? Rockwool  Wentirock Max ???????? ???? ??? ????????????????? ????? ??????? ???? ??????????? ????????? ? ??????????? ???????????????? ?? ?????? 0,036 ??/?2 °?. ????????? ???????? ???? ?????????? ??? 100 ??? 90 ??/?.??? ? ??????????? ?? ??????? ?????????. ?????????????? ??????? ????????? ?????????? ?? 55 ?? 69 ??/?.???. ???????? ??????? ?????????? Wentirock Max ??? ????????? ???????? ???? ? ???????? ??????????,  ??????????? ????, ??????? ???????????.
?????????? Rockwool  Fasrock ?????? ??? ?????????????? ????? ??????? ????????? 135 ??/?.??? ? ??????????? ???????????????? 0,039 ??/?2 °?. ????????? ??????? ????????? ????????????? Fasrock ?????? ??????????????? ?????????? ??? ????????? ???????? ????, ????????? ????, ?????????? ?????????? ? ??? ???????? ? ?????????. ???????????? ?????????? Fasrock lamella ?????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????? ???????, ??? ??????????? ???????????? ???????? ???? ?? ??????? ? ??????? ????????????.
?????????? Rockwool Stroprock ???????? ???????????? ????? ????????????????? ????? ?????????? 161 ??/?.??? ? ????????????? ???????????????? 0,041 ??/?2 °?. ???????? ? ???????????? ??????? ?????????? ??????? Stroprock ???????? ???????? ????????? ????? ?? ?????? ??? ?????????? ? ???????? ???????.

 ????????? ????????????

???????????? ????????

??????, ??????

?????????????? ? ????????????

????

????????? ? ?????????????????

?????????

??????